• Konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów klasy II- III
  Regulamin konkursu plastycznego
  Wiosna budzi się do życia
   
  Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 2 w Terespolu
  Cele konkursu:
  - rozwijanie inwencji twórczej dzieci;
  - wdrażanie do stosowania różnorodnych technik plastycznych; 
  - prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.
  Temat pracy: Zwiastuny nadchodzącej wiosny
  Uczestnicy
  Kategorie wiekowe:
  I: dzieci przedszkolne z Przedszkola Miejskiego w Terespolu;
  II: uczniowie klas II-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu.
  Zasady uczestnictwa
  1. Dzieci przygotowują autorskie prace plastyczne.
  2. Uczestnik konkursu może dostarczyć 1 pracę wykonaną dowolna techniką.
  3. Prace należy przekazać nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej lub dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Wojska Polskiego 88, w godz.800-1530 w terminie do 14 marca 2017 r.
  4. Do pracy należy dołączyć informację: imię i nazwisko dziecka, wiek, numer telefonu rodzica/opiekuna ( w celu powiadomienia o ewentualnym zwycięstwie w konkursie).
  5. Wykonane prace nie podlegają zwrotowi.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac.
  Ocena prac konkursowych
  1. Kryteria:
  - pomysłowość autora;
  - samodzielność wykonania;
  - estetyka i ogólne wrażenie.
  2. Prace oceni powołana przez organizatora Komisja konkursowa.
  3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
  Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz upominki
  2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
  Postanowienia końcowe.
  1. Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana wychowawcom oraz rodzicom dzieci biorących udział w konkursie.
  2. Wręczenie nagród nastąpi 21 marca 2017 r. o godz. 1630 podczas Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej nr 2 w Terespolu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu.
  4. Rodzic/ prawny opiekun uczestnika konkursu w Oświadczeniu (Załącznik nr 1) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
  5. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
  Konkurs_Wiosna_budzi_sie_do_zycia_-_zalacznik_nr_1_oswiadczenie.docx
  _______________________________________________________________________________   
  08.03.2017 20:11 | więcej »
 • Regulamin konkursu czytelniczego: „Pies – bohater książek dla dzieci i młodzieży.”
  1. Organizator konkursu:
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu
             
  1. Cele konkursu:
  • promowanie książki i czytania
  • rozwijanie zdolności literackich i artystycznych                 
  • kształtowanie wrażliwości na los zwierząt
   
  1. Zasady uczestnictwa:
  • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu
  • Uczestnik konkursu może dostarczyć 1 pracę.
  • Prace należy złożyć w bibliotece lub w sekretariacie szkoły do 1 grudnia 2016 r.
  • Do pracy należy dołączyć informacje: tytuł konkursu, imię i nazwisko autora pracy, klasę.
   
  1. Prace konkursowe:
  Konkurs odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych:
  I  kategoria: uczniowie szkoły podstawowej
              Na konkurs należy przygotować pracę plastyczną pt. ,,Pies – bohater ostatnio      przeczytanej    książki z biblioteki szkolnej”.
              Technika wykonania:kredki, farby lub ołówek. Format: A4 lub A3.
   
  II kategoria: uczniowie gimnazjum i liceum.
              Na konkurs należy przygotować pracę pisemną pt. „Najpiękniejsza historia o psie-           bohaterze ostatnio przeczytanej książki z biblioteki szkolnej.”.
              Objętość pracy: 2-3 strony formatu A4 (czcionka TimesNewRoman12).

   
  1. Nagrody:
  • O zwycięstwie w konkursie zdecyduje komisja konkursowa.
  • Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy a laureaci nagrody książkowe.
   
  1. Postanowienia końcowe:
  • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i pozostaną w zbiorach biblioteki szkolnej.
  • Decyzje Komisji konkursowej są nieodwołalne.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac konkursowych na terenie szkoły        oraz umieszczania ich na stronie internetowej szkoły wraz z podaniem danych autora (imię i nazwisko).
  • Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
  ____________________________________________________________________________
  08.03.2017 20:11 | więcej »
 • Regulamin konkursu na plakat promujący naukę języków obcych.
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu.
  2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
  3. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
  4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28.09.2016 roku.
   
  II. PRACE KONKURSOWE
  1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 projekt.
  2. Prace mogą być w orientacji pionowej lub poziomej, w formacie A3.
  3. Prace muszą promować języki obce.
  4. Termin zgłaszania prac upływa dnia 25.09.2016r.
  5. Zgłaszane prace należy opisać: tytuł konkursu, imię, nazwisko, klasa.
  6. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  III.  HARMONOGRAM KONKURSU
  1. Dostarczanie prac do 25.09.2016 r.
  2. Ocena jury do 28.09.2016 r.

  IV. NAGRODY
  1. Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe, w postaci gadżetów edukacyjnych.
  2. Pozostali uczestnicy otrzymają wyróżnienia.


  V. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
  1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji szkoły. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
  2. Prace reprezentujące wysoki poziom techniczny i merytoryczny zostaną po zakończeniu konkursu umieszone na wystawie na terenie szkoły.


  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zgłoszenie projektów do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
  2. Projekty zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach szkoły.
  3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

  ________________________________________________________________________________
  09.09.2016 10:46 | więcej »
 • SERDECZNIE ZAPRASZAMY
  uczniów szkół gimnazjalnych oraz nauczycieli języka angielskiego i rosyjskiego
  do wzięcia udziału w:
  English-speaking &Русскоговорящий Festival of Humour 2016
  Głównym założeniem edukacyjnego Anglo- i Rosyjskojęzycznego Festiwalu Humoru (English-speaking &Русскоговорящий Festival of Humour) jest przegląd konkursowych skeczy w języku angielskim i rosyjskim prezentowanych przez zespoły uczniowskie. Przewidziane są też występy towarzyszące: wykonanie piosenek we wspomnianych językach oraz wystawa humorystycznych rysunków z angielskimi lub rosyjskimi podpisami.
  Festiwal Humoru przewiduje wspólne działanie nauczycieli i uczniów, pozwoli na nawiązanie współpracy i przyjaznych stosunków między szkołami, pokaże, że języki: angielski i rosyjski są żywymi, ekspresyjnymi i bogatymi w środki komunikacji. Podczas Festiwalu uczniowie -  aktorzy będą mieli możliwość zaprezentowania zarówno swoich umiejętności językowych jak i aktorskich, a zgromadzona publiczność doświadczy różnorodnych wrażeń.
  Prosimy o przekazanie informacji dotyczących Festiwalu wszystkim nauczycielom języka angielskiego i rosyjskiego. Bardzo prosimy o zapoznanie uczniów z naszą propozycją i zachęcenie ich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
  Mamy nadzieję, że Festiwal Humoru spotka się z żywym zainteresowaniem wśród młodzieży i nauczycieli. Dla zwycięzców  Darczyńcy przygotują nagrody.                Z poważaniem
  Koordynatorzy Festiwalu Humoru
  Elżbieta Kuczko i Galina Jarowicz
   
  R E G U L A M I N
  Festiwalu Humoru
  ORGANIZATOR:
  Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy w Terespolu i Gimnazjum Publiczne nr 2 w Terespolu
  ul. Wojska Polskiego 88, 21-550 Terespol; tel./fax: 083 375 20 04, e-mail: zso.terespol@wp.pl  
   
  HONOROWY PATRONAT
  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żmijan
   
  ADRESACI / UCZESTNICY:
  Uczniowie gimnazjów z Miasta Terespol i gmin: Janów Podlaski, Kodeń, Piszczac, Sławatycze, Terespol, Zalesie.
   
  CELE FESTIWALU:
  • umożliwienie młodzieży gimnazjalnej prezentacji swoich umiejętności językowych, wiedzy i talentów oraz predyspozycji aktorskich;
  • zachęcenie do rozwijania twórczych zdolności i umiejętności uczniów poprzez tworzenie, pisanie i odgrywanie własnych skeczy;
  • zwiększenie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języków obcych;
  • wyrabianie optymistycznego postrzegania świata i poczucia humoru;
  • kształtowanie umiejętności przełamywania barier w kontaktach międzyludzkich i integracja młodych wykonawców;
  • rozwijanie aktywnych form współpracy młodzieży szkolnej, nauczycieli i społeczności lokalnej.
   
  TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU:
  Festiwal Humoru odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu. Rozpoczęcie – godzina 9.00.
   
  WARUNKI UCZESTNICTWA:
  Rejestracja szkół - uczestników odbywa się wyłącznie na podstawie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z załącznikami, dostarczonej do organizatora w nieprzekraczalnym terminie 07.04.2016 r.
  Karty zgłoszenia można do organizatora dostarczać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (z dopiskiem: Festiwal Humoru) lub drogą elektroniczną - ela.kuczko@wp.pl.
  ZADANIA KONKURSOWE:
  1. skecze w języku angielskim i rosyjskim
  W konkursie szkołę może reprezentować jeden zespół uczniowski, składający się z maksymalnie 10 osób. Przedstawia od 1 do 2 skeczy w obu językach lub dowolną liczbę skeczy w jednym języku konkursowym (lub w obu) w nieprzekraczalnym łącznym czasie prezentacji nie dłuższym niż 10 minut. Uczestnicy mogą występować w kostiumach, posługiwać się rekwizytami i wykorzystywać efekty dźwiękowe.
  1. Piosenki anglo- i rosyjskojęzyczne
  Szkołę reprezentuje solista, który prezentuje piosenkę w języku rosyjskim lub angielskim. Podkład muzyczny – płyta CD, pendrive lub muzyka „na żywo”.
  1. Humorystyczne rysunki z anglo- i rosyjskojęzycznymi podpisami
  Każda szkoła wystawia do konkursu po cztery humorystyczne rysunki z podpisami w języku angielskim i rosyjskim. Rysunki – kolorowe lub czarno-białe – muszą być wykonane na papierze w formacie A4 (WYŁĄCZNIE!). Oryginały rysunków należy dostarczyć do organizatora w terminie do 07 kwietnia 2016 r. razem z kartą zgłoszenia.
   
  KRYTERIA OCENY:
  Szkoła oceniana jest łącznie na podstawie punktów zdobytych we wszystkich kategoriach konkursowych. Trzy szkoły, które otrzymają najwyższe łączne liczby punktów, uzyskują tytuły laureatów.
  Jury oceni występy grup i solistów oraz prace plastyczne według przygotowanych kart oceny.
  Jury dokona oceny skeczy według następujących kryteriów: *zgodność z regulaminem; *dowcip; *przygotowanie uczestników (znajomość tekstu, rekwizyty, stroje, itd.); *umiejętności językowe (łatwość komunikacji, wymowa, akcent, itd.); *umiejętności aktorskie; *pomysłowość; * ogólny wyraz artystyczny.
  Ocena wokalistów dokonana zostanie według kryteriów: *poprawność językowa, w tym wymowy; *interpretacja głosowa tekstu; *muzykalność i warunki głosowe wykonawcy; *dobór repertuaru; *ogólny wyraz artystyczny.
  Kryteria oceny rysunków: *poprawność językowa podpisu; *pomysłowość; *estetyka wykonania; *dowcip; wkład pracy; *oryginalność; *ogólny wyraz artystyczny.
   
  NAGRODY:
  Nagrody w Przeglądzie „English-speaking &Русскоговорящий Festival of Humour 2016” zostają ufundowane przez Darczyńców. Organizator przewiduje dyplomy za udział dla wszystkich szkół, nagrody dla szkół – laureatów oraz listy gratulacyjne dla opiekunów merytorycznych, jednakże zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród indywidualnych lub grupowych za najlepszy występ lub/i pracę plastyczną.
   
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu oraz zapewniają sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac i załączników. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i sprzęt niezbędny do odtwarzania podkładów muzycznych do skeczy i piosenek)
  Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Przeglądu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczniów i opiekunów do potrzeb konkursowych oraz zgodą na publiczne wykorzystanie ich wizerunków dla potrzeb Przeglądu i informowania o konkursie.
  Nadesłanie prac plastycznych jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich.
  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w niniejszym Regulaminie uzasadnionych zmian.
   
  10.02.2016 19:39 | więcej »
 •   Regulamin Powiatowego
  Konkursu Plastycznego
   
  „Wybitni bohaterowie z terenu Powiatu Bialskiego
  na przestrzeni 1050 lat
  i ich znaczenie dla dziejów państwa i narodu polskiego”
   
   
  PATRONAT HONOROWY -  Starosta Powiatu Bialskiego
   
  ORGANIZATOR: 
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu - Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy
  ul. Wojska Polskiego 88, 21-550 Terespol, tel. 83 375 20 04, e-mail: zso.terespol@wp.pl
  Szczegółowych informacji udziela mgr Edyta Drobysz – koordynator konkursu.
   
  CELE KONKURSU: 
  • uczczenie 1050. rocznicy chrztu Polski,
  • popularyzowanie wiedzy na temat wybitnych postaci związanych z terenem Powiatu Bialskiego,
  • kształtowanie wyobraźni i wrażliwości twórczej uczniów,
  • doskonalenie umiejętności warsztatowych,
  • rozwijanie zdolności artystycznych młodzieży
   
  UCZESTNICY / ADRESACI KONKURSU: 
  Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów z terenu powiatu bialskiego oraz szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bialski.
   
   
  ZASADY KONKURSU / WARUNKI UCZESTNICTWA
  Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Warunkiem udziału jest dostarczenie do dnia 17.03.2016 r. do organizatora osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej samodzielnie wykonanych przez uczniów prac plastycznych związanych z tytułem konkursu.. Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie wg schematu dołączonego do niniejszego regulaminu.
  Z jednej szkoły można zgłosić  maksymalnie 5 prac plastycznych w danej kategorii wiekowej.
  Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu przez uczniów pracy plastycznej formatu A4 lub A3 - jednowymiarowej, wykonanej dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż) i przesłaniu jej do organizatora.
  O oficjalnych wynikach konkursu oraz terminie wręczenia dyplomów i nagród szkoły delegujące uczestników zostaną powiadomione telefonicznie lub  drogą e-mailową.
   
  NAGRODY:
  Organizator przewiduje dla laureatów dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Bialskiego. Organizatorzy zastrzegają możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień ufundowanych przez Darczyńców. Nagrodzeni zostają najlepsi uczniowie w każdej kategorii wiekowej. Komisja przewiduje przyznanie wyróżnień.
  Dyplomy podziękowania otrzymują również opiekunowie merytoryczni oraz szkoły typujące uczestników.
   
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Uczestnicy konkursu na wręczenie nagród dojeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Uczniowie nagrodzeni, nieobecni podczas wręczenia nagród mogą je odebrać za pośrednictwem opiekuna lub rodzica w dniu uroczystego podsumowania. Organizator nie wysyła nagród oraz nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania prac w związku z konkursem.
  Przesłanie pracy plastycznej do organizatora jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu oraz zgodą na umieszczanie danych szkoły, opiekuna merytorycznego oraz uczestnika w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów konkursowych. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w Regulaminie
   
  Mamy nadzieję, że Konkurs spotka się z zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli.  Życzymy powodzenia.
   
  27.01.2016 18:13 | więcej »
 •   Regulamin Powiatowego
  Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Bialskiego 
  „1050-lecie chrztu Polski”                                                               
   
  PATRONAT HONOROWY -  Starosta Powiatu Bialskiego
   
  ORGANIZATOR: 
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu - Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy
  ul. Wojska Polskiego 88, 21-550 Terespol, tel. 83 375 20 04, e-mail: zso.terespol@wp.pl
  Szczegółowych informacji udziela mgr Justyna Sowa – koordynator konkursu.
   
  CELE KONKURSU: 
  • uczczenie 1050. rocznicy chrztu Polski,
  • popularyzowanie poprawnej pisowni ortograficznej i uwrażliwienie na piękno języka ojczystego,
  • motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim,
  • wyłonienie i promowanie mistrzów ortografii w powiecie bialskim w kategoriach wiekowych: *gimnazjum, *szkoła ponadgimnazjalna.
   
  UCZESTNICY / ADRESACI KONKURSU: 
  Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów z terenu powiatu bialskiego oraz szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bialski.
   
  ZAKRES DYKTANDA:
  Zakres będzie obejmował zasób leksykalny oraz zasady ortograficzne i interpunkcyjne zawarte w Nowym słowniku ortograficznym PWN pod redakcją prof. Edwarda Polańskiego.
  Temat przewodni dyktanda będą stanowiły wydarzenia związane z chrztem Polski i jego 1050. rocznicą. 
   
  ZASADY KONKURSU / WARUNKI UCZESTNICTWA
  Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Warunkiem udziału jest nadesłanie do dnia 04.03.2016 r. na adres organizatora za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, lub faksu Formularza zgłoszenia.
  Z jednej szkoły można zgłosić  maksymalnie 3 uczniów w danej kategorii.
  Konkurs polega na napisaniu dyktanda w formie czytanego tekstu. Trzy błędy interpunkcyjne zostają policzone jako     1 błąd ortograficzny. W dyktandzie nie podlegają rozgraniczeniu błędy ortograficzne poszczególnych kategorii.         W celu obiektywizacji oceniania praca każdego ucznia zostanie zakodowana w sposób uniemożliwiający identyfikację uczestnika podczas sprawdzania dyktanda.
              Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaje trzech uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej ich liczby decyduje zasada „pierwszego błędu” – zwycięzcą zostaje uczeń, który najdłużej nie popełnił błędu.
              Bezpośrednio po przeprowadzeniu dyktanda Komisja Konkursowa, do której zapraszani są opiekunowie merytoryczni uczestników, sprawdza prace uczniów.
  Konkurs zostanie przeprowadzony dn. 10.03.2016 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Terespolu.
  O oficjalnych wynikach konkursu oraz terminie wręczenia dyplomów i nagród szkoły delegujące uczestników zostaną powiadomione telefonicznie lub  drogą e-mailową.
   
  NAGRODY:
  Nagrodami w konkursie są dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Bialskiego. Organizatorzy zastrzegają możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień ufundowanych przez Darczyńców. Nagrodzeni zostają trzej najlepsi uczniowie w każdej kategorii wiekowej. Komisja przewiduje przyznanie wyróżnień.
  Dyplomy podziękowania otrzymują również opiekunowie merytoryczni oraz szkoły typujące uczestników.
   
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Uczestnicy konkursu dojeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
  Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu oraz zgodą na umieszczanie danych szkoły, opiekuna merytorycznego oraz uczestnika w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów konkursowych. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w Regulaminie
   
  Mamy nadzieję, że Konkurs spotka się z zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli.  Życzymy powodzenia.
   
  27.01.2016 18:08 | więcej »
 • REGULAMIN KONKURSU 
  ,,MÓJ  WYMARZONY ZAWÓD"

  ORGANIZATOR KONKURSU:  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu
   ul. Wojska Polskiego 88,   21- 550 Terespol, tel. 83 375 20 04, e-mail: zso.terespol@wp.pl        
  Szkolny koordynator konkursu – mgr Edyta Guz (wt., czw., pt)
   
  HONOROWY PATRONAT: Burmistrz Miasta Terespol
   
  CELE KONKURSU:
  • zachęcenie młodzieży do myślenia o własnej przyszłości,
  • kształtowanie umiejętności dokonywania analizy swoich mocnych i słabych stron, wskazywania umiejętności i zainteresowań,
  • kreowanie postawy elastycznego i mobilnego ucznia, (absolwenta, studenta), a w przyszłości uczestnika rynku pracy,
  • zaangażowanie młodzieży do działań w ramach preorientacji zawodowej,
  • popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery oraz różnych zawodów,
  • uzyskanie oryginalnych projektów prac promujących różne zawody.
   
  ADRESACI KONKURSU: uczniowie gimnazjów z *Miasta Terespol, *Gminy Terespol, *Gminy Kodeń, *Gminy Piszczac, *Gminy Zalesie.
   
  ZASADY KONKURSU / WARUNKI UCZESTNICTWA:
  Udział w niniejszym konkursie opiera się na zasadzie dobrowolności i jest całkowicie bezpłatny. Warunkiem udziału jest dostarczenie (osobiste lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej) do sekretariatu organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2016 r. wypełnionej karty zgłoszenia i pracy konkursowej.
  Konkurs polega na indywidualnym, samodzielnym opracowaniu przez ucznia prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint.  
  Prezentację multimedialną (liczącą maksymalnie 20 slajdów) należy zapisać w 2 wersjach  (ppt i pptx) na płycie CD/DVD opisanej wg. wzoru:  *tytuł prezentacji; *imię i nazwisko autora; *nazwa szkoły.
  Preferowany zakres tematyczny prac konkursowych: *pasje, zainteresowania i hobby ucznia; *planowany rozwój zawodowy i zakładana kariera; *wymarzony zawód.
  Każdy uczestnik przygotowuje jedną, dotychczas nigdzie niepublikowaną, pracę konkursową.                                                                                                                         Liczba prac ze szkoły – nieograniczona.
  Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  *merytoryczny przekaz treści; *kreatywność, oryginalność pomysłu; *estetyka i wkład pracy; *umiejętności informatyczne.
  Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu. O dokładnym terminie podsumowania i wynikach konkursu szkoły wystawiające uczestników zostaną poinformowane (telefonicznie bądź mailowo) ze stosownym wyprzedzeniem.
   
  NAGRODY:
  Nagrody dla laureatów zostaną ufundowane przez Burmistrza Miasta Terespol.
  Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów oraz dyplomy dla szkół i opiekunów merytorycznych uczniów, a także zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień ufundowanych przez Darczyńców.
   
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac, ich obróbki technicznej i publicznej ekspozycji w celach dydaktycznych.
  Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich, uznaniem regulaminu konkursu oraz zgodą na umieszczanie danych szkoły, opiekuna i uczestnika w bazie danych organizatora i na przetwarzanie ich do celów konkursowych.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.   
   
  PROSIMY O ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z PROPOZYCJĄ
  I ZACHĘCENIE ICH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
   
  27.01.2016 18:10 | więcej »
 • Regulamin konkursu historycznego „Śladami Legionów Polskich po Podlasiu”
  ORGANIZATOR: 
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Gimnazjum Publiczne nr 2
  ul. Wojska Polskiego 88
  21-550 Terespol
  tel. 83 375 20 04
  e-mail: zso.terespol@wp.pl
  Przedstawicielem organizatora ds. kontaktów w sprawach związanych z konkursem jest koordynator:  Justyna Sowa, tel. 83 375 20 04, e-mail: justysow@gmail.com
   
  CELE: 
  • uczczenie 100. rocznicy przemarszu Legionów Polskich przez Podlasie,
  • upowszechnianie idei walki Polaków o odzyskanie niepodległości ojczyzny.
  • zapoznanie uczniów z historią Legionów Polskich oraz z wkładem Józefa Piłsudskiego w odzyskanie niepodległości i kształtowanie się wolnego państwa polskiego
  • zapoznanie z czynem zbrojnym Legionów Polskich ze szczególnym uwzględnieniem Południowego Podlasia i Lubelszczyzny
  • rozwój i popularyzacja zainteresowań uczniów historią Polski i regionu,
  • kształtowanie postawy patriotyzmu i wzmacnianie poczucia świadomości narodowej,
  • motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
  • wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań,
  • ukazanie Legionów w tradycji świadomości i kulturze polskiej,
  • przypomnienie treści i melodii pieśni legionowych jako kontynuacji najlepszych polskich tradycji patriotycznych
  15.04.2015 08:28 | więcej »
 • Regulamin konkursu fotograficznego „Tędy maszerowały Legiony”
  ORGANIZATOR: 
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Gimnazjum Publiczne nr 2
  ul. Wojska Polskiego 88
  21-550 Terespol
  tel. 83 375 20 04
  e-mail: zso.terespol@wp.pl
  Przedstawicielem organizatora ds. kontaktów w sprawach związanych z konkursem jest koordynator: Justyna Sowa, tel. 83 375 20 04, e-mail: justysow@gmail.com
   
  CELE: 
  • uczczenie 100. rocznicy przemarszu Legionów Polskich przez Podlasie,
  • rozwój i popularyzacja zainteresowań uczniów historią Polski i regionu,
  • kształtowanie postawy patriotyzmu i świadomości narodowej,
  • motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
  15.04.2015 08:34 | więcej »
 • Regulamin konkursu plastycznego „Chłopcy malowani”
  ORGANIZATOR: 
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Gimnazjum Publiczne nr 2
  ul. Wojska Polskiego 88
  21-550 Terespol
  tel. 83 375 20 04
  e-mail: zso.terespol@wp.pl
  Przedstawicielem organizatora ds. kontaktów w sprawach związanych z konkursem jest koordynator: Justyna Sowa, tel. 83 375 20 04, e-mail: justysow@gmail.com
   
  CELE: 
  • uczczenie 100. rocznicy przemarszu Legionów Polskich przez Podlasie,
  • upowszechnianie idei walki Polaków o odzyskanie niepodległości ojczyzny.
  • rozwój i popularyzacja zainteresowań uczniów historią Polski i regionu,
  • kształtowanie postawy patriotyzmu i wzmacnianie poczucia świadomości narodowej,
  • wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań,
  • ukazanie Legionów w tradycji świadomości i kulturze polskiej,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej
  15.04.2015 08:31 | więcej »
 • VII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Plakat Promujący XXIV Biegi Uliczne w Terespolu i Bieganie”
  Organizator konkursu:

  - Klub Olimpijczyka przy ZSO Nr 1 w Terespolu

  Patron medialny:

  - „Słowo Podlasia”

  - „Goniec Terespolski”

  Cele konkursu:       

  - poszerzenie oferty działań Klubu

  - promocja sportu

  - pobudzanie wrażliwości artystycznej i aktywności twórczej

  - promocja Biegów i biegania w środowisku

  - promowanie młodych talentów w dziedzinie plastyki

  01.07.2014 22:27 | więcej »
 • Klub Olimpijczyka przy ZSO nr1 w Terespolu ogłasza konkurs na projekt dyplomu Przedszkolaka za udział w XIII Olimpiadzie.
  08.05.2014 15:04 | więcej »
 • Regulamin Szkolnego Konkursu na: „Slogan, hasło promujące bieganie”
  W związku z II edycją akcji "Polska biega" Klub Olimpijczyka przy ZSO nr1 w Terespolu ogłosił konkurs na "Slogan, hasło promujące bieganie"W zakładce regulaminy konkursów są podane dokładniejsze informacje
  12.05.2014 07:19 | więcej »
 • REGULAMIN KONKURSU:

  LOGO KLUBU OLIMIJCZYKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W TERESPOLU
  I. Organizator konkursu:

  1. Organizatorami konkursu na opracowanie logo Klubu Olimpijczyka są:

  - Klub Olimpijczyka przy ZSO nr1 w Terespolu

  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr1 w Terespolu

  10.04.2014 15:27 | więcej »
 • Konkurs "Czysta Ziemia" VII edycja
  Od 16 kwietnia do 31 października 2014 r. rusza VII edycja konkursu „CZYSTA ZIEMIA”. Organizatorem konkursu jest Wydział Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego  w Białej Podlaskiej.

   
  15.04.2014 16:35 | więcej »
 • Konkurs "Wiedzy o funduszach europejskich" zasady uczestnictwa
  27 marca 2014r.odbył się pierwszy etap konkursu "Wiedzy o funduszach europejskich". Do finału, który odbędzie się 1 kwietnia 2014r. zakwalifikowali się: Paulina Biłanicz, Damian Cielma, Dawid Kondera, Jowita Korbal, Henryk Misiejuk, Łukasz Puzaitis,Jakub Tarkowski, Seweryn Trebik, Michał Warakomski, Robert Wróblewski 
  W II etapie konkursu , w trakcie którego każdy z uczestników będzie odpowiadał na wylosowane pytania. Za prawidłową odpowiedź będą dodawane dwa punkty, za odpowiedź do której uczestnik otrzymał wskazówkę jeden punkt, za nieprawidłową lub jej brak -odejmowany. Dwie nieprawidłowe odpowiedzi lub ich brak eliminują uczestnika z dalszej rozgrywki. Zwycięzca konkursu otzymuje tablet, osoby z II i III miejsca - słuchawki. Nagrody ufundował Urząd Marszałkowski w Lublinie. Informacji o konkursie udziela dr B.Korzeniewski.                                                                           jm
  28.03.2014 18:34 | więcej »
 • REGULAMIN KONKURSU

  Organizator:

  Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy w Terespolu.

  Cele konkursu:

  - upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Kościuszkowskiego,

  - rozwijanie zainteresowań uczniów historią zarówno w wymiarze państwowym, jak i regionalnym,

  - budzenie szacunku wobec postaw patriotycznych minionych pokoleń,

  - upowszechnianie wiedzy historycznej ważnej dla tożsamości narodowej Polaków,

  - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

  - kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży gimnazjalnej.

  Adresaci:

  Uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu bialskiego.

  13.03.2014 19:00 | więcej »
 • Organizator: Liceum Ogólnokształcące w Terespolu


  Cele konkursu:

  - upamiętnienie bohaterów Powstania Kościuszkowskiego

  - kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia

  -rozwijanie wrażliwości estetycznej

   

  13.03.2014 18:54 | więcej »
 • Regulamin konkursu plastycznego Koty, koteczki
  Organizatorem konkursu Koty, koteczki jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Terespolu

  Cele konkursu:

  • stosowanie różnorodnych technik plastycznych;                                  
  •  rozwijanie inwencji twórczej dzieci;
  • wdrażanie do właściwej opieki nad zwierzętami domowymi;

   

  21.03.2014 17:04 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Terespolu z oddziałami gimnazjalnymi.
  ul. Wojska Polskiego 88
  21-550 Terespol
 • 83 375 20 04

Galeria